Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Stichting Darmkanker Nederland. Deze stichting zet zich in voor alle mensen met darmkanker en hun naasten. Wij maken ons sterk voor uw belangen, organiseren lotgenotencontact, delen informatie en stimuleren innovaties en onderzoek.

De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van onze donateurs/begunstigers en de gebruikers van de website verwerken. Door uw gegevens in te vullen en/of op de ‘akkoord’ buttons te klikken geeft u toestemming om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken.

De stichting respecteert de privacy van al haar donateurs en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de door u verschafte persoonsgegevens en persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Stichting Darmkanker is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites die via een link met deze website bereikbaar zijn. U kunt het privacy beleid van die andere sites raadplegen door hun privacyverklaring aan te klikken.

Wij adviseren u om de privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

De privacyverklaring is vastgesteld op 1 januari 2021 en bijgewerkt op 1 januari 2023.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Stichting Darmkanker Nederland
Domus Medica, Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
Postbus 30510 | 3503 AH Utrecht
T: 030 634 3915
E: info@darmkanker.nl

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via persoonsgegevens@pgosupport.nl.

Welke gegevens verwerkt Stichting Darmkanker en voor welk doel

 1. Als u zich aanmeldt als donateur of begunstiger van onze stichting vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Het kan dan gaan om de volgende persoonsgegevens:
  a. Naam
  b. Adres
  c. E-mailadres
  d. Telefoonnummer
  e. Bankrekeningnummer
 2. De gegevens onder 1 a t/m e worden verwerkt voor de uitvoering van de steun of gift;
 3. De gegevens onder 1 a t/m e worden gebruikt voor (i) het registreren en de behandeling van de door de betrokkenen gestelde vragen of klachten en (ii) de verstrekking van de door de betrokkene, gevraagde informatie;
 4. De gegevens onder 1 a t/m d worden gebruikt voor (i) het versturen van informatie over en uitnodigingen voor bijeenkomsten, onderzoeken of enquêtes, (ii) versturen van de nieuwsbrief, (iii) het registreren van de aanmelding voor bijeenkomsten en contact met ervaringsdeskundigen.
 5. Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw gegevens onder a en c ook gebruiken om u via onze e-mail nieuwsbrieven of anderszins te informeren over producten, diensten en acties van Stichting Darmkanker. U kunt het ontvangen van die informatie altijd stopzetten op de in de mailingen aangegeven methode (opt-out).
 6. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Stichting Darmkanker. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden tenzij (i) wij daartoe verplicht zijn door de wet of een rechterlijke uitspraak, (ii) u daarvoor toestemming heeft gegeven, (iii) de verstrekking plaats vindt aan een verwerker als bedoeld in artikel 3.

E-mailmarketing (opt-in)

Uitsluitend als u zich heeft geabonneerd, gebruiken we uw naam en e-mailadres om u de e-mailnieuwsbrief toe te sturen. Afmelden voor de nieuwsbrief kan altijd via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Cookies

Stichting Darmkanker gebruikt cookies. Bezoekers worden hierbij niet geïdentificeerd. Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. Meer informatie hierover in ons cookieverklaring

Bewaartermijnen

Stichting Darmkanker verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw donateurschap en tot maximaal twee jaar na afloop van dit donateurschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Stichting Darmkanker de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

 1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
 2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maken wij gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons. Met de bewerkers hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit deze privacyverklaring na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

Inzagerecht, verwijdering vragen en klachten

 1. Via het secretariaat van Stichting Darmkanker (info@darmkanker.nl) kunt u bij ons een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. We zullen uw verzoeken steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat we aan het verzoek hebben gegeven. De inzageprocedure is vastgelegd in een regeling die u kunt opvragen bij het secretariaat van Stichting Darmkanker. Indien wij uw verzoek niet inwilligen zullen we dat altijd nader toelichten.
 2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met secretariaat van Stichting Darmkanker. Wij zullen het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen.
 3. Indien u klachten heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of uw verzoeken behandelen, kan je contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming (persoonsgegevens@pgosupport.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
 4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan ons secretariaat (info@darmkanker.nl).

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.